Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach

Deklaracja dostępności

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia.

Data publikacji strony internetowej: 2015-01-21. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-18.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Alternatywnie można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego w zakresie informacji zawartych na stronie po zgłoszeniu takiej potrzeby.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-06-18. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Błotny, blotnyk@spzla-katowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32/2595169. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres: PRZYCHODNIA NR 1, UL. A.MICKIEWICZA 9, 40-092 KATOWICE

Budynek czterokondygnacyjny jest częściowo przystosowany do potrzeb osób które mają trudności w poruszaniu. Do budynku prowadzi 1 wejście, do którego można dotrzeć od ul. A.Mickiewicza i od ul. P.Skargii. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie - jest zamontowany dzwonek celem przywołania asysty przez pracownika SPZLA. Zapewnienie asysty jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Do holu na parterze wchodzi się bez barier architektonicznych. Aby dostać się do wind, pracowni RTG i poradni POZ należy pokonać 3 stopnie schodowe lub przedostać się przez podjazd dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem jest wydzielone i oznakowane 1 miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, w rejestracjach jest dostęp do mobilnej pętli indukcyjnej. W budynku znajdują się windy, z których  mogą skorzystać osoby niepełnosprawne. Przy wejściu do budynku znajduje się portiernia. Można w niej uzyskać informację jak poruszać się po obiekcie oraz o dostępnych usługach. W budynku znajduje się toaleta dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Korzystanie  z pomocy psa nie jest możliwe podczas świadczeń udzielanych w pomieszczeniach o szczególnym rygorze sanitarnym np. gabinety zabiegowe.

Alternatywnie można skorzystać z pomocy asysty przez pracownika Przychodni. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Adres: PRZYCHODNIA NR 3, 40-057 KATOWICE, UL. PCK 1

Budynek (sześciokondygnacyjny) jest częściowo przystosowany do potrzeb osób które mają trudności w poruszaniu. Do budynku prowadzi 1 wejście, do którego można dotrzeć od ul. PCK 1. Do holu na parterze wchodzi się bez barier architektonicznych. Windy znajdują się naprzeciwko wejścia głównego, w tym jedna winda przystosowana dla osoby na wózku inwalidzkim. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie -jest zamontowany dzwonek celem przywołania asysty przez pracownika SPZLA. Zapewnienie asysty jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Przed budynkiem brak wydzielonego i oznakowane miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych- jest możliwość krótkiego postoju samochodu celem przedostania się osoby niepełnosprawnej z pojazdu do budynku.  Nad wejściem nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, w rejestracjach jest dostęp do mobilnej pętli indukcyjnej. Na parterze (przy wejściu do budynku) znajduje się Kancelaria. Można w niej uzyskać informację jak poruszać się po obiekcie oraz o dostępnych usługach oraz załatwić sprawy kancelaryjne, wykonać kserokopię dokumentów. W budynku, na parterze, znajduje się toaleta dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Korzystanie  z pomocy psa nie jest możliwe podczas świadczeń udzielanych w pomieszczeniach o szczególnym rygorze sanitarnym np. gabinety zabiegowe.

Alternatywnie można skorzystać z pomocy asysty przez pracownika Przychodni. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.


 

Adres: PRZYCHODNIA NR 13, 40-164 KATOWICE, UL J.ORDONA 3

            ZUZ VITA BENE , 40-164 KATOWICE, UL J.ORDONA 3

 

Budynek (dwukondygnacyjny) jest częściowo przystosowany do potrzeb osób które mają trudności w poruszaniu. Do budynku prowadzą od strony frontowej 2 wejścia, do których można dotrzeć od ul. J.Ordona. Pierwsze wejście (bliżej ulicy) stanowi wejście do Przychodnia Nr 13, drugie wejście przeznaczone jest dla podopiecznych ZUZ VITA BENE.  Do obu wejść prowadzą 9 stopniowe schody oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych.  Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie - jest zamontowany dzwonek celem przywołania asysty przez pracownika SPZLA. Zapewnienie asysty jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Przed budynkiem jest wydzielone i oznakowane 1 miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, w rejestracjach jest dostęp do mobilnej pętli indukcyjnej. W budynku znajduje się winda, z której  mogą skorzystać osoby niepełnosprawne. W budynku, na parterze, znajduje się toaleta dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Korzystanie  z pomocy psa nie jest możliwe podczas świadczeń udzielanych w pomieszczeniach o szczególnym rygorze sanitarnym np. gabinety zabiegowe.

Alternatywnie można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego po zgłoszeniu takiej potrzeby.

Aplikacje mobilne

nie posiadamy

 


 

 

do góry