Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach

Warunki rekrutacji

Dokumenty rekrutacyjne

  1. Wniosek o przyjęcie.
  2. Skierowanie do placówki – wystawione przez lekarza rodzinnego lub specjalistę.
  3. Karta oceny stanu klinicznego sporządzana z zastosowaniem skali poziomu samodzielności.

Kryteria formalne:

  • Pacjent wymagający opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego,
  • zamieszkanie, praca lub uczenie się na terenie Podregionu Katowickiego,
  • oświadczenie pacjenta o niekorzystaniu z takiego samego wsparcia w innych projektach współfinansowanych ze środków UE w czasie trwania projektu,
  • skala Barthel uzyskanie od 40 do 65 punktów (opinia lekarska).

Do rekrutacji przyjęto kryteria preferowane po spełnieniu których pacjenci będą przyjmowani w pierwszej kolejności:

Kryteria preferowane:

  • osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia,
  • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami rozwojowymi (orzeczenie lekarskie, oświadczenie).

Z możliwości uzyskania wsparcia wyłączeni będą pacjenci korzystający ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych, a także osoby korzystające ze świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Metadane

Data publikacji : 27.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry