Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach

Organizacja wewnętrzna

Zakład wpisany jest do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego pod numerem : 000000013626

Zakład posiada osobowość prawną od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego (Rejestru Sądowego), pod numerem : 0000048008 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Zakład posiada identyfikator wg systemu Regon : 270150167 oraz Numer Identyfikacji Podatkowej - NIP : 634-23-03-764.
 

Organizację wewnętrzną Zakładu tworzą: komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

 1. podległe Dyrektorowi:
  • Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
  • Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych i Pielęgniarstwa
  • Z-ca Dyrektora ds. Ekonomoczno-Finansowych - Główny Księgowy, któremu podlega:
   • Dział Finansowo – Księgowy,
   • Dział Kadry-Płace (zależność pozioma).
  • Inspektor ds. Obrony Cywilnej
  • BHP
  • Dział Kadry-Płace (zależność pionowa)
  • Ochrona Przeciw-Pożarowa
  • Zamówienia Publiczne
 2. podległe Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa:
  • Kierownicy Przychodni
  • Dział Organizacyjno-Administracyjny (w części merytorycznie podległej)
  • Kierownik Centralnego Laboratorium Analitycznego pod nazwą "Laboratorium na Mickiewicza"
  • Kierownik Ambulatoryjnego Centrum Zabiegowego
 3. podległe Z-cy Dyrektora ds. Administracyjnych i Pielęgniarstwa:
  • Pielęgniarki Przełożone Jednostek Organizacyjnych
  • Pielęgniarka Przełożona Medycyny Szkolnej
  • Dział Organizacyjno-Administracyjny (w części merytorycznie podległej)

Powyższe informacje w sposób graficzny przedstawia załącznik nr 2 do statutu SPZLA przedstawiony poniżej:

Metadane

Data publikacji : 05.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry