K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach
BIP.gov.pl

  Sprawy

  Przyjęcia do poradni:
  ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

  1. Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia" udziela świadczeń zdrowotnych nieodpłatnie, za częściową odpłatnością:
   • osobom ubezpieczonym, w ramach środków finansowych przekazanych SPZLA przez instytucje ubezpieczenia zdrowotnego i w zakresie oraz na zasadach objętych umową zawartą z tymi instytucjami,
   • innym osobom uprawnionym na mocy odrębnych przepisów,
   • osobom uprawnionym na mocy umów zawartych z innymi zleceniodawcami zewnętrznymi
  2. Zakład udziela świadczeń odpłatnie (bez względu na status ubezpieczenia świadczeniobiorcy) w przypadku:
   • świadczeń nie gwarantowanych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego,
   • świadczeń udzielanych poza limitem określonym w umowach zawartych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego
   • orzeczeń i zaświadczeń wydawanych na życzenie świadczeniobiorcy za wyjątkiem zaświadczenia/orzeczenia związanego z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także wydawanego dla celów pomocy społecznej, orzecznictwa o niepełnosprawności lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie; zaświadczenia lekarskiego lub wystawionego przez położną wydanego dla celów uzyskania dodatku z tytułu urodzenia dziecka lub jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
  3. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych odpłatnie osobom innym niż wymienione w pkt.1.
  4. SPZLA obciąża pacjenta kosztami udzielonych świadczeń, jeżeli jedyną i bezpośrednią przyczyną ich udzielenia było zdarzenie spowodowane stanem nietrzeźwości.
  5. Świadczeniobiorca ubiegający się o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej jest obowiązany przedstawić:
   1. kartę ubezpieczenia zdrowotnego - w przypadku ubezpieczonego;
   2. inny dokument potwierdzający prawo do nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych - w przypadku świadczeniobiorcy innego niż ubezpieczony.
  6. W przypadku stanu nagłego dokument, o którym mowa w pkt. 3, może zostać przedstawiony w innym czasie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej. Jeżeli przedstawienie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do świadczeń zdrowotnych w powyższym terminie nie jest możliwe, dokument ten może być przedstawiony w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. W razie nie przedstawienia dokumentu, w wyżej określonych terminach, świadczeniobiorca zostanie obciążony kosztami udzielonego świadczenia.
  7. Przepisów pkt 5 nie stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych do ukończenia 6 m-ca życia.
  8. Dzieciom i młodzieży do 18 r.ż. posiadającym obywatelstwo polskie świadczenia gwarantowane udzielane są nieodpłatnie, także w przypadku braku dokumentu potwierdzającego prawo do tych świadczeń.
  9. Żadne z okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego, jeżeli osoba zgłaszająca się do Zakładu potrzebuje natychmiastowego udzielenia pomocy medycznej, ze względu na zagrożenie życia i zdrowia.
  10. Zakład prowadzi dokumentację medyczną dotycząca osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem ochrony danych osobowych zawartych w dokumentacji oraz udostępnia dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  11. Świadczenia zdrowotne w pełnym zakresie diagnostyczno – terapeutycznym są udzielane przez wszystkie komórki organizacyjne Zakładu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18, zgodnie z harmonogramem pracy poszczególnych poradni i pracowni.
  12. Świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów są wykonywane, przez lekarzy, pielęgniarki i położne oraz przez inny personel posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone w odrębnych przepisach.
  13. Zakład ponosi odpowiedzialność, wynikającą z Kodeksu cywilnego, za szkodę wyrządzoną pacjentowi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
  14. Realizacja transportu sanitarnego odbywa się na zasadach określonych w obowiązujących przepisach dotyczących: świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz świadczeń gwarantowanych.
  15. Zakład zapewnia rejestrację pacjentów na podstawie zgłoszenia: osobistego, telefonicznego oraz za pośrednictwem osoby trzeciej od poniedziałku do piątku w godzinach pracy poszczególnych komórek organizacyjnych udzielających świadczeń zdrowotnych. Rejestracja telefoniczna odbywa się od godziny 09:00.
  16. Świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są Ubezpieczonym na podstawie złożonej do zakładu deklaracji imiennego wyboru do lekarza, pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, położnej środowiskowo rodzinnej.
  17. Świadczenia z zakresu opieki pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania udzielane są na podstawie list uczniów i podopiecznych placówek objętych umową zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia.
  18. Świadczenia z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej udzielane są Ubezpieczonym na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, za wyjątkiem specjalności określonych w odrębnych przepisach. Skierowania nie stanowi karta informacyjna z leczenia szpitalnego, izby przyjęć czy szpitalnego oddziału ratunkowego. Jeżeli w karcie informacyjnej wskazana jest kontynuacja leczenia, skierowanie powinien wystawić lekarza prowadzący pacjenta. Inwalidzi wojenni, osoby represjonowane, kombatanci, niewidome cywilne ofiary działań wojennych, uprawnieni żołnierze/pracownicy w zakresie leczenia urazów/chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, chorzy na gruźlicę, zakażeni wirusem HIV, dawcy narządów (w zakresie badań dawcy) nie są zobowiązani posiadać skierowania do poradni specjalistycznej - podstawą do udzielenia świadczenia jest dokument potwierdzający szczególne uprawnienia świadczeniobiorcy wydany na podstawie odrębnych przepisów.
  19. Świadczenia stomatologiczne udzielane są Ubezpieczonym bez skierowania w zakresie określonym w odrębnych przepisach.
  20. W laboratorium analitycznym i pracowniach diagnostycznych, wykonywane są badania diagnostyczne nieodpłatnie na podstawie skierowania lekarza zatrudnionego w SPZLA lub na podstawie podpisanych umów z innymi zakładami. W pozostałych przypadkach świadczenia diagnostyczne wykonywane są odpłatnie, zgodnie z obowiązującym w Zakładzie cennikiem.
  21. Świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej wykonywane są nieodpłatnie na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku braku skierowania świadczenia wykonywane są odpłatnie zgodnie z obowiązującym w Zakładzie cennikiem.
  22. Udzielanie nieodpłatnie świadczeń zdrowotnych pacjentom nieubezpieczonym regulują odrębne przepisy.
  23. Przyjmowanie pacjentów w poradniach następuje bez zbędnej zwłoki. Jeżeli jest to konieczne, tworzy się listę osób oczekujących.
  24. Pacjenci objęci stałym leczeniem specjalistycznym termin wizyty kontrolnej mają ustalany podczas bieżącej wizyty u lekarza.
  25. Ustalenie kolejności przyjęć w dniu zgłoszenia ma charakter wyłącznie porządkowy. W przypadkach nagłego pogorszenia się stanu zdrowia lub stanach bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia pacjenta oczekującego na przyjęcie przez lekarza, lekarz może podjąć decyzję o zmianie kolejności przyjęć.
  26. Do korzystania poza kolejnością ze świadczeń zdrowotnych uprawnieni są:
   • inwalidzi wojenni i wojskowi,
   • kombatanci
   • zasłużeni honorowi dawcy krwi
   • zasłużeni honorowi dawcy przeszczepów.

   Podstawą do udzielenia świadczenia poza kolejnością jest dokument potwierdzający szczególne uprawnienia świadczeniobiorcy wydany na podstawie odrębnych przepisów.
  27. W razie wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dotrzymanie terminu uzgodnionej wizyty świadczeniobiorca jest powiadamiany o zmianie w możliwy dostępny sposób (telefonicznie, sms, e-mail). Obowiązek powiadomienia o niemożności stawienia się na wizytę lub o rezygnacji z świadczenia dotyczy również pacjenta.
  28. Gdy cel leczenia nie może być osiągnięty w warunkach ambulatoryjnych lekarza kieruje pacjenta do leczenia szpitalnego.
  29. W wykonywaniu zadań statutowych Zakład współpracuje w szczególności z:
   • Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Katowicach,
   • innymi zakładami opieki zdrowotnej,
   • instytucjami wykonującymi zadania z zakresu pomocy społecznej,
   • Izbą Lekarską, Izbą Pielęgniarek i Położnych oraz innymi samorządami zawodów, organizacjami społecznymi, związkami zawodowymi i stowarzyszeniami,
   • organami administracji samorządowej,
   • z zakładami pracy w zakresie medycyny pracy,
   • Delegaturą Kuratorium Oświaty,
   • innymi instytucjami związanymi z przedmiotem działania.
  30. Warunki współpracy, o której mowa w pkt. 29) regulują odrębne przepisy i umowy zawarte z tymi podmiotami.

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Marek Pawlicki
  Publikacja dnia: 23.01.2015
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 23.01.2015
  Dokument oglądany razy: 2974
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia"